ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีอาร์เอส กรุงเทพ เปลี่ยนชื่อเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 45     
    ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร45 ก่อตั้งและบริหารงานโดย
อาจารย์ชยพล ตะรุสะดำรงเดช ซึ่งให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร
ในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารด้วยความพร้อมของบุคลากร
ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ตรงในงานตรวจสอบ ทำให้เราเป็นผู้ตรวจสอบอาคารที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ

         ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร45เป็นผู้ตรวจสอบอาคารขึ้นทะเบียนจาก
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยเลขที่ น.0198/2552
และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมประเภทนิติบุคคลจากสภาวิศวกร
เลขที่ 0603/52 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย